PREGLEDI RODOVNIŠKIH KOBIL IN NARAŠČAJA,
PREGLEDI ZA SPREJEM V RODOVNIK
IN PREGLEDI OSLOV V LETU 2022

Redni letni pregledi kobil in naraščaja ter oslov bodo potekali v mesecih juliju, avgustu in septembru 2022.


Glede na trenutno situacijo bo za izvedbo letnih pregledov na vseh preglednih mestih potrebno zagotoviti in upoštevati vse predpise, sprejete za zajezitev širjenja bolezni COVID-19. Rejci in strokovni delavci oz. izvajalci pregledov morajo upoštevati vsa navodila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, dana s strani Ministrstva za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletni strani:(https://www.nijz.si/sl/sproscanje- ukrepov-covid-19).


Vse informacije o samem poteku in izvajanju letnih pregledov z vsemi morebitnimi spremembami bodo redno objavljene tudi na spletni strani https://www.vf.uni-lj.si/podrocje/selekcija-konj.

Za vse pasme konj, razen lipicanca, izvaja strokovne naloge vodenja rodovniških knjig v Republiki Sloveniji Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj, Veterinarska fakulteta, kot Druga priznana organizacija v konjereji – DPO VF oz. kot Priznana organizacija v konjereji – PRO VF.

Rejci so dolžni pravočasno poslati natančno izpolnjeno originalno Potrdilo o pripustu skupaj s Poročilom o žrebitvi
na naslov: Veterinarska fakulteta, Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj, Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana.


V primeru, da Potrdila o pripustu skupaj s Poročilom o žrebitvi ne bomo prejeli v predpisanih rokih, se bo pri registraciji žrebeta dodatno zaračunal strošek preverjanja dokumentacije, ki znaša 18.86 EUR.


Žrebeta morajo biti na preglede privedena v letu rojstva obvezno skupaj z materami. Vsa žrebeta, ki niso pregledana v letu rojstva se registrirajo po postopku predpisanem za naknadno registracijo žrebet. Na pregledna mesta morajo rejci s seboj obvezno prinesti Identifikacijski dokument odrasle živali oz. Rodovniški list ali Potrdilo o poreklu kobile.


Prosimo vas, da na redne letne preglede, pripeljete žrebeta slovenske hladnokrvne, posavske, haflinške, kasaške, ljutomerske kasaške, islandske, angleške polnokrvne, arabske polnokrvne in arabske pasme ter bosansko planinske konje. Zaradi vprašljivosti izvedb razstav svetujemo, da v letošnjem letu na redne preglede privedete tudi žrebeta slovenske toplokrvne reje, šetland ponije, ameriške quarter konje, appaloose in ameriške paint konje. Na pregledna mesta so lahko privedeni tudi osli za vpis v rodovniško knjigo skupaj z naraščajem, ki so ali nameravajo pristopiti k organizirani reji oslov. Razpis preglednih mest je objavljen ločeno po pasmah. Prosimo, da rejci ločene sezname upoštevajo in da v čim večji meri svoja žrebeta privedejo na pregledna mesta, ki so razpisana za pasmo konj, ki jo imajo. Le izjemoma se pregled lahko opravi tudi na drugem preglednem mestu.
Datumi in lokacije morebitnih razstav za slovenske toplokrvne konje in šetland ponije ter datumi in lokacije rejskih ocenjevanj za ameriške quarter konje, appaloose in ameriške paint konje, bodo s strani Priznanih rejskih organizacij oz. Združenj javljenji naknadno.
Za pregled lipicanskih žrebet bo objavljeno posebno pregledno mesto.


Označitev in registracijo čistopasemskih žrebet rejcev, ki sodelujejo pri izvajanju rejskega programa za posamezno pasmo, opravi strokovna služba na razpisanih preglednih mestih. Označitev konjev tistih pasem, ki so vključeni v skupni temeljni rejski program je delno subvencionirana. Označitev konjev ameriški quarter konj, appaloosa in ameriški paint konj se izvaja v skladu s Pogodbo in aneksom k pogodbi o sodelovanju pri izvajanju Rejskega
programa, kot pasemske živali pa jih v skladu s veljavnimi predpisi lahko od leta 2018 dalje označi le DPO VF. Označitev oslov, ki so pristopili k organizirani reji se izvaja v skladu s Dogovorom o sodelovanju pri vzpostavitvi organizirane reje oslov in izvajanju strokovnih nalog za osle.

Predvsem opozarjamo na pravočasno prijavo žrebet in osličkov za označitev:
Žrebeta in oslički morajo biti identificirana (to je, čipirana, registrirana in imeti izdan ID) najpozneje v 12 mesecih podatumu rojstva. Lastnik oziroma imetnik kopitarja mora zaprositi za ID praviloma do 28. dneva starosti živali.


V primeru, da se pregledno mesto izvede na lokaciji rejca, na katerem bodo privedene oz. pregledane manj kot 3 živali, so v ceno storitve vključeni materialni stroški storitve. Strošek pregledov bo v teh primerih znašal 18,86 EUR. Izjema so pregledna mesta, ki so do najbližjega razpisanega preglednega mesta oddaljena več kot 20 km.V primeru, da se bo pregledno mesto izvedlo na domu brez predhodne najave oz. v času izven rednih letnih pregledov bo cena storitve znašala 37,71 EUR. Cena storitev mora biti usklajena s potrjenim – veljavnim cenikom.

V primeru, da boste na pregledno mesto privedli osla z naraščajem je namesto Potrdila o pripustu potrebno na zgoraj navedeni naslov poslati izpolnjeno Vloga za označitev kopitarja, na kateri navedete, da bo le ta pregledan s strani DPO VF. Dobite jo na naši spletni strani  http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/si/strokovno-delo/kopitarji-selekcija.


Vsi privedeni konji in osli naj bodo primerno urejeni – očiščeni, z urejenimi kopiti in v primerni rejni kondiciji. V nasprotnem primeru se lahko pregled take živali zavrne.

Za žrebeta in osličke, rojene po razpisanih terminih rednih letnih pregledov bodo na osnovi pravočasno poslanih prijav v obliki Potrdila o pripustu skupaj s Poročilom o žrebitvi oz. za osle Vloge za označitvi kopitarja dodatno razpisani naknadni pregledi živali v dogovoru s Priznanimi rejskimi organizacijami (PRO-ji) in posameznimi rejci.

Rejce ponovno opozarjamo, da so kopitarji, ki so označeni s strani preglednikov registrirani kot kopitarji za Rejo in rabo in ne kot registrirani-čistopasemski kopitarji.


Za dodatne informacije kontaktirajte mail: selekcija.kopitarjev@vf.uni-lj.si, tel. 01 4779 384 ali 040 882 654.

SEZNAM PREGLEDNIH MEST ZA SLOVENSKE HLADNOKRVNE, HAFLINŠKE, SLOVENSKE TOPLOKRVNE, ISLANDSKE, ANGLEŠKE POLNOKRVNE, ARABSKE IN ARABSKE POLNOKRVNE KONJE, ŠETLANDSKE PONIJE TER OSLE