Vabilo na OBČNI ZBOR 2022

V A B I L O

Spoštovane rejke in rejci, članice in člani ZRKSHP, Izvršilni odbor vas vabi na redni letni občni zbor Združenja rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme, ki bov nedeljo, 10. aprila 2022 ob 10.00 uri na Kmetijski šoli Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto.

Dnevni red:

 1. Uvodni pozdrav.
 2. Izvolitev verifikacijske komisije.
 3. Potrditev dnevnega reda, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika.
 4. Poročila predsednika, tajnika, blagajnika, častnega razsodišča, nadzornega odbora in Klinike za zdravstveno varstvo in rejo konj, ki ga bo podala strokovni vodja.
 5. Razprava o poročilih in sprejem.
 6. Predstavitev in potrditev sprememb Temeljnega akta Združenja – statuta (predlogi so predstavljeni na zadnji strani vabila).
 7. Volitve organov ZRKSHP:
 • razrešnica predsedniku in ostalim organom ZRKSHP,
 • volitve predsednika ZRKSHP,
 • volitve Izvršilnega odbora ZRKSHP,
 • volitve Strokovnega sveta ZRKSHP,
 • imenovanje Strokovnega vodje ZRKSHP za izvajanje Rejskega programa,
 • volitve Nadzornega odbora ZRKSHP,
 • volitve Častnega razsodišča ZRKSHP,
 • imenovanje praporščaka in namestnika praporščaka.

 1. Program dela za leto 2022 razprava in sprejem.
 2. Podelitev priznanj in zahval.
 3. Beseda gostov.
 4. Razno.

Program:

 • 10.00 – 12.00 Občni zbor
 • 12.15: Malica in prijateljsko druženje

Spoštovane rejke in rejci, članice in člani, vsi ki želite članstvo obnoviti, ali se želite včlaniti v Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme, prisrčno vabljeni v Novo mesto. S svojo udeležbo bomo dokazali, da nam ni vseeno in da si želimo rediti avtohtonega slovenskega hladnokrvnega konja in želimo sodelovati pri skrbi za napredek reje.

Za prisotnost na občnem zboru so potrebne maske.

S spoštovanjem vas lepo pozdravljamo!

Izvršilni odbor ZRKSHP

Predsednik ZRKSHP

France Omahen

Predlogi sprememb Temeljnega akta Združenja – statuta

21. člen
Izvršilni odbor


Predlog izvršilnega odbora je, da se zmanjša število članov v izvršilnem odboru. Iz 14 članov se jih zmanjša na 11 članov v izvršilnem odboru.

28. člen

Strokovni svet

Predlog izvršilnega odbora je, da se v strokovnem svetu iz 11 članov zmanjša na 7 članov in sicer 5 članov predstavnikov združenja ter strokovna vodja in predstavnikDPO VF IRZVK.

37. člen
Nadzorni odbor


Sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Predlog je, da ostane predsednik in dva člana, vendar brez namestnikov.


39. člen
Častno razsodišče

Sestavljajo predsednik in dva člana in njihovi namestniki. Tudi v tem primeru je predlog, dase namestniki ne imenujejo.